บัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข

Journal Articles

-

Conference Papers

-

Research

 

 • ปกรณ์ เสริมสุข. “จัดทำคลังข้อมูลทางหลวงชนบท (Data Warehouse).”  กรมทางหลวงชนบท, 2556.
   
 • ปกรณ์ เสริมสุข. “การขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS).”  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2555.
   
 • ปกรณ์ เสริมสุข. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ Smile line Data Center.”กระทรวงมหาดไทย, 2555.
   
 • ปกรณ์ เสริมสุข. “การพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล.”  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555.
   
 • ปกรณ์ เสริมสุข. “กิจกรรมติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการ ECIT .”  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2554.
   
 • ปกรณ์ เสริมสุข. “การวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และอีเมล์.”  สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554.
   
 • ปกรณ์ เสริมสุข. “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.” สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2553.
   
 • ปกรณ์ เสริมสุข. “การปรับปรุงระบบสารสนเทศสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์.”  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, 2553.
   
 • ปกรณ์ เสริมสุข.  "ระบบการรับส่งข้อมูลการรักษาและการใช้ยาของผู้ป่วยนอกรายบุคคล."  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553.
กลับหน้ารวม