none

อาจารย์ สิริกันยา นิลพานิช

Journal articles

-

Conference Papers

-

Research

 

  • วิลาวรรณ รักผกาวงศ์, สิริกันยา  นิลพานิช, กรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์, “ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการปรับพลังงานในการส่งข้อมูลแบบไร้สายสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ”, 2559
     
  • กรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์, สิริกันยา  นิลพานิช, “ระบบป้องกันของสูญหายโดยใช้เทคโนโลยีอินฟาเรดระยะไกล”, กองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559
     
  • วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์, ณัฐธนนท์ หงส์วริธทธิ์ธร, เสาวลักษณ์ วรรธนาภา, นุชชากร งามเสาวรส, สิริกันยา นิลพานิช และกรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์, “ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การวิจัยเชิงสำรวจและวิเคราะห์”    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
กลับหน้ารวม