บัณฑิตศึกษา

อาจารย์นุชชากร งามเสาวรส

Journal articles

-

Conference Papers

-

Research

 

 • นุชชากร งามเสาวรส, “ไอตูบ : โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อดูแลน้องหมาแสนรัก” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
 • นุชชากร งามเสาวรส, “ระบบติดตามการให้นมบุตร” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
   
 • นุชชากร งามเสาวรส, “การประเมินภาวะโภชนาการ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
   
 • วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์, ณัฐธนนท์ หงส์วริธทธิ์ธร, เสาวลักษณ์ วรรธนาภา, นุชชากร งามเสาวรส, สิริกันยา นิลพานิช และกรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์, “ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การวิจัยเชิงสำรวจและวิเคราะห์”  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
   
 • ประภาพร รัตนธำรง, ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร และนุชชากร งามเสาวรส, “แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนเข้ารับการเจาะตรวจไขกระดูก : การวิจัยสิ่งประดิษฐ์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
กลับหน้ารวม