บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์

Conference Papers

 • ภากร คูกรินทร์รัตน์ และเยาวดี เต็มธนาภัทร์. Design and Implementation of a Decentralized, JCSSE 2016, 13-15 July 2016, kku
   
 • ภากร คูกรินทร์รัตน์ และเยาวดี เต็มธนาภัทร์. Analysis of  Range-Based Key Properties for Sharded Cluster of MongoDB, ICISS 2015, 14-16 December
   
 • ดนัย ทองแสง และเยาวดี เต็มธนาภัทร์. A Chain Calling in Coordination for Multi-Tenant Collaborative Cloud Services, Computer Science and Enginering Conference (ICSEC), 2014 International
   
 • Message Bus for Microservices1.  อัครา ประโยชน์, เยาวดี เต็มธนาภัทร์, วรพงษ์ น่วมอินทร์, “เครื่องอนุมานความรู้ RDR ที่นำกลับมาใช้ใหม่: การสร้างต้นแบบและพัฒนาระบบเชิงส่วนประกอบ”, International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2012, พัทยา, 17-19  ตุลาคม 2555.
   
 • Rapin Sunthornwat, Elvin J. Moore, Yaowadee Temtanapat, Detecting and classifying mutations in genetic code with an application to β-thalassaemia, Journal of Science Asia,Volume 37 Number 1, March 2011.

หนังสือ / ตำรา:

 • เยาวดี เต็มธนาภัทร์, สุกัญญา รัตโนทยานนท์, การโปรแกรมเชิงวัตถุ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ISBN 978-616-314-162-0,2558
กลับหน้ารวม