บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.ประภาพร รัตนธำรง

วุฒิการศึกษา :

 • Ph.D.(Electrical and Computer Engineering) University of Florida
 • M.S.(Computer Science) University of Southern California
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

งานวิจัยที่สนใจ :

 • Real-time resource scheduling
 • Performance optimization
 • Parallel and distributed systems
 • Middleware
 • Cloud computing

 

Journal Articles

 • P. Rattanatamrong and J. A. B. Fortes, “Improved Real-Time Scheduling for Periodic Tasks on  
  Multiprocessors”, accepted and to be published in the future issue of Concurrency and Computation:  
  Practice & Experience, 2012.
 • P. Rattanatamrong and J. A. B. Fortes, “Mode Transition for Online Scheduling of Adaptive Real-Time
  Systems on Multiprocessors”, Technical Report TR-ACIS-11-001, 2011.

Conference Papers

 • P. Rattanatamrong and J. A. B. Fortes, “Mode Transition for Online Scheduling of Adaptive Real-Time
  Systems on Multiprocessors”, the 17th IEEE International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA), Toyama, Japan, 2011.
 • P. Rattanatamrong and J. A. B. Fortes, “Improved Real-Time Scheduling for Periodic Tasks on
  Multiprocessors”, the 9th International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS), Istanbul, Turkey, 2011.
 • P. Rattanatamrong, A. Matsunaga,   A. Brockmeier, J. C. Sanchez, J. Principe and J. A. B. Fortes,
  “Towards  Closed-Loop Brain-Machine Experiments across Wide-Area Networks ”,  the 5th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, Cancun, Mexico, 2011.
 • P. Rattanatamrong, A. Matsunaga,  J. A. B. Fortes, “BMI CyberWorkstation: a Cyberinfrastructure for
  Collaborative Experimental Research on Brain-Machine Interfaces”, the 6th International ICST Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing (CollaborateCom 2010),  October 2010.
 • P. Rattanatamrong, P. Raiturkar, M. Zhao, B. Mahmoudi, J. DiGiovanna, J. Principe, R. Figueiredo, J. C.
  Sanchez, and J. A. B. Fortes, “Model Development, Testing and Experimentation in a CyberWorkstation for Brain-Machine Interface Research”, the 32nd Annual International IEEE EMBS Conference (EMBC 2010), September 2010.
 • P. Rattanatamrong, J. A. B. Fortes, “Real-time Scheduling of Mixture-of-Experts Systems with Limited
  Resources.”, the 13th International Conference on Hybrid Systems: Computation  and Control (HSCC 2010) April 12-16, 2010, Stockholm, Sweden. J. DiGiovanna,

Research

 • ประภาพร รัตนธำรง“แอปพลิเคชันติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการดูแลสุขภาวะ”, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
 • ประภาพร รัตนธำรง“ระบบจัดการสารอิเล็คทรอนิกส์ (EazyDocs)”, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
 • วนิดา พฤทธิวิทยา และประภาพร รัตนธำรง,”ต้นแบบมิดเดิลแวร์สำหรับจัดสรรทรัพยากรแบนด์วิดท์ภายในเครือข่ายกำหนดด้วยซอฟต์แวร์”, ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558
 • ประภาพร รัตนธำรง, ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร และนุชชากร งามเสาวรส, “แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนเข้ารับการเจาะตรวจไขกระดูก : การวิจัยสิ่งประดิษฐ์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558

ติดต่อ :

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : <0-2986-9156 ext. 225
โทรสาร : 0-2986-9157
อีเมล : rattanat@staff.tu.ac.th ; rattanat@cs.tu.ac.th
โฮมเพจ : http://rattanat.wix.com/official
เวลาติดต่อ :

กลับหน้ารวม