none

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจิรา สิทธิศักดิ์

Journal Articles

-

Conference Papers

 

Research

  • อรจิรา สิทธิศักดิ์, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
     
  • อรจิรา สิทธิศักดิ์, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าเสม็ดบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา, 2556-2557
     
  • อรจิรา สิทธิศักดิ์, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตรวจสอบจำนวนและการกระจายตัวของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย, 2555
     
  • อรจิรา สิทธิศักดิ์, ระเบียบวิธีการประมาณค่าสำหรับปัญหาจุดตรึงร่วมของการส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหาอสมการการแปรผัน, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
กลับหน้ารวม